Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon15/2019/QĐ-UBND18/3/2019UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon14/2019/QĐ-UBND15/3/2019UBND tỉnhBan hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon13/2019/QĐ-UBND5/3/2019UBND tỉnhV/v tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã
Attachment Icon12/2019/QĐ-UBND15/2/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/2019/QĐ-UBND29/1/2019UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Attachment Icon9/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Attachment Icon8/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhVề việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon8/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhV/v ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon7/2019/QĐ-UBND21/1/2019UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon5/2019/QĐ-UBND18/1/2019UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon4/2019/QĐ-UBND15/1/2019UBND tỉnhSửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2019/QĐ-UBND9/1/2019UBND tỉnhV/v sủa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon57/2018/QĐ-UBND28/12/2018UBND tỉnhBan hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2018/QĐ-UBND27/12/2018UBND tỉnhThành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon54/2018/QĐ-UBND24/12/2018UBND tỉnhV/v Ban hành Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon53/2018/QĐ-UBND19/12/2018UBND tỉnhV/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
52/2018/QĐ-UBND17/12/2018UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon51/2018/QĐ-UBND13/12/2018UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
Attachment Icon50/2018/QĐ-UBND11/12/2018UBND tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon49/2018/QĐ-UBND6/12/2018UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon48/2018/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhV/v sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon47/2018/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhV/v ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon46/2018/QĐ-UBND27/11/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh, bổ sung về Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon45/2018/QĐ-UBND27/11/2018UBND tỉnhV/v quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon44/2018/QĐ-UBND27/11/2018UBND tỉnhV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải
Attachment Icon43/2018/QĐ-UBND23/11/2018UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh”(BIIG2) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Attachment Icon42/2018/QĐ-UBND8/11/2018UBND tỉnhVề việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .