Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Attachment Icon4/SY-UBND18/2/2020Triển khai thực hiện nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon101/NQ-HĐND18/7/2018Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
Attachment Icon100/NQ-HĐND18/7/2018Về việc đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon99/2018/NQ-HĐND18/7/2018Về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon98/2018/NQ-HĐND18/7/2018Về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon97/2018/NQ-HĐND18/7/2018Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon96/2018/NQ-HĐND18/7/2018Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon95/NQ-HĐND18/7/2018Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo
Attachment Icon94/2018/NQ-HĐND18/7/2018Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon93/2018/NQ-HĐND18/7/2018Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon92/NQ-HĐND18/7/2018Đặt tên, điều chỉnh một số tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Attachment Icon91/2018/NQ-HĐND18/7/2018Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon90/NQ-HĐND18/7/2018Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon89/NQ-HĐND18/7/2018Điều chỉnh Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Attachment Icon88/NQ-HĐND18/7/2018Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018
Attachment Icon87/2018/NQ-HĐND18/7/2018Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon86/2018/NQ-HĐND18/7/2018Về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon85/2018/NQ-HĐND18/7/2018Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Attachment Icon39/HĐND5/2/2018V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh
Attachment Icon24/SY-UBND11/3/2015Nghị quyết phiên họp tổng kết công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Quỹ BTĐB Trung ương
Attachment Icon108/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon107/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon106/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon105/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon104/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon103/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon102/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon101/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon100/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon99/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .