Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon34/2022/QĐ-UBND30/11/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/2022/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon32/2022/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2022/QĐ-UBND18/10/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon30/2022/QĐ-UBND14/10/2022UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/2022/QĐ-UBND11/10/2022UBND tỉnhQuy định ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhVề việc phân cấp quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Attachment Icon26/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhQuy định Đơn giá lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon28/2022/QĐ-UBND26/8/2022UBND tỉnhV/v ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon24/2022/QĐ-UBND26/8/2022UBND tỉnhVề việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2022/QĐ-UBND25/8/2022UBND tỉnhBãi bỏ một phần Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2022/QĐ-UBND23/8/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2022/QĐ-UBND11/8/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon20/2022/QĐ-UBND26/7/2022UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Attachment Icon19/2022/QĐ-UBND15/7/2022UBND tỉnhBổ sung nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 33/2021/QĐUBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/2022/QĐ-UBND14/7/2022UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon17/2022/QĐ-UBND12/7/2022UBND tỉnhBan hành Văn bản quy phạm phát luật Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon16/2022/QĐ-UBND30/6/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon15/2022/QĐ-UBND23/6/2022UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon14/2022/QĐ-UBND15/6/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon12/2022/QĐ-UBND10/6/2022UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon10/2022/QĐ-UBND14/4/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/2022/QĐ-UBND25/3/2022UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Attachment Icon8/2022/QĐ-UBND10/3/2022UBND tỉnhBãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/2022/QĐ-UBND11/2/2022UBND tỉnhSửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon6/2022/QĐ-UBND10/2/2022UBND tỉnhBan hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/2022/QĐ-UBND28/1/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon3/2022/QĐ-UBND11/1/2022UBND tỉnhBan hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2021/QĐ-UBND11/1/2022UBND tỉnhBan hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .